Menu

A társadalom eltávolodott attól az Istentől, akit korábban az ember az abszolút igazsággal és igazságossággal azonosított. Elárasztotta pornográfiával és kulturálatlansággal a világot, megmérgezte a nemeket, és aláásta a férfi és nő közti kapcsolatot. Ezért az emberiség ma egy morbid, dekadens, enervált, felületes, képmutató társadalomban él, ahol az emberek kiárusítják magukat, hogy munkához jussanak, és ahol a tömegtájékoztatás és a nevelés a propaganda és a tudatipar áldozatává lett.


1 másolata


Kommunikációelméleti kurzusainkon azt tanítjuk, hogy az olyan társadalmi közösséget, amit nemzetnek nevezünk, egy egyedi viselkedési program jellemez. Ennek a viselkedési programnak az alapját a nevelés, az oktatás, a hagyományok, a szokások, a rítusok és a tabuk alkotják. Ez a viselkedési program generációról generációra öröklődik, amely még az államhatalmat biztosító jogszabályok rendszerénél is erősebb kötést képez. Az adott nemzet fundamentumát.

Ám ha ez a fundamentum sérül és megrepedezik, az ember társadalmi létezése veszélybe kerül.

A John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ keretében szervezett oktatásban a nyugati keresztény civilizáció hagyományaira, szokásaira, rítusaira és tabuira oktatjuk a hallgatókat.

A John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ célja, hogy képzési és tudományos tevékenységében az evangéliumi kinyilatkoztatás emberképét mutatassa fel, amely minden, Isten képére és hasonlatosságára teremetett emberi lénynek nemre, bőrszínre, műveltségre, társadalmi rangra tekintet nélkül egyenlő emberi méltóságot biztosít.

Mi, a John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ oktatói a magyar valóságnak köteleztük el magunkat. Politikum és politizálás alatt nem párthűséget értünk. Ismerjük a magyarság sorskérdéseit, az ország és a nemzet legnagyobb problémáit, a szegénységet, a munkanélküliséget, az egyenlőtlenséget, a cigányok helyzetét, az elmaradott térségeket, a vidékfejlesztés anomáliáit. Ezek a nemzeti sorskérdések zavartalanul ívelnek át a jövő-menő kormányokon, de a társadalmi rendszereken is. Ordas hazugság, hogy ezek néhányéves szociális tervekkel, liberális lózungokkal, vagy éppen militáns ideológiákkal kísért, hangos médiahírveréssel elindított és süket csöndben megfeneklő programokkal megoldhatók.

Alapvető célunk minden általunk indított szakon a társadalmi integrációs társadalomtudományi irányzatok és azokra épülő hazai és nemzetközi gyakorlati törekvések kutatása;

– a szociális és/vagy kulturális szempontból kirekesztett rétegek körében végzett tehetséggondozás;

– a hátrányos helyzetű, de tehetséges fiataloknak a hazai vagy külföldi felsőfokú tanulmányok folytatására való komplex felkészítése a leendő kistelepülési, vidéki értelmiség kinevelése érdekében, különös tekintettel a roma társadalom értelmiségképzésére;

– az objektív és komplex társadalomtudományi szemléletmód és szaktudományos igényesség érvényesítése;

– tudományos igényű elemzések közzététele, szaktudományi fórum működtetése;

– tudományos rendezvények szervezése;

– részvétel kirekesztett csoportok integrációját szolgáló tudományos és oktatási együttműködésekben;

– a képzési és kutatási eredmények képviselete a közéletben;

– holisztikus kutatási szemlélet érvényesítése;

– a Kárpát-medencei magyarság nemzeti öntudatát, kulturális identitását erősítő magyarságtudományi kurzusok, nyári egyetemek szervezése és tudományos ismeretterjesztő tevékenység végzése;

– a nagyvilág magyar diaszpóráihoz tartozó sokadik generációs fiatalság magyarságtudatának, identitásának megteremtése, az anyaország nyelve, kultúrája, történelme iránti érdeklődést kielégítő képzési programok kidolgozása és folytatása;

– a határon túli fiatal magyar értelmiség kohézióját megteremtő virtuális és hagyományos közösségek, fórumok szervezése a szabadidős tevékenységtől a folyóirat kiadáson át a magyarságtudományi továbbképzésekig bezárólag;

– a kulturális és szociális integráció terén módszertani szempontból élen járó középfokú oktatási intézmények és azok hálózatainak további erősítése mentorprogramok működtetése és támogatása révén;

– az európai kultúrtörténet, demokrácia- ismeret, a keresztény kultúrkör megismertetését szolgáló kurzusok akkreditálása az új vagy több generációs európai bevándorlók beilleszkedésének elősegítése céljából.

Feladatunk olyan interdiszciplináris képzés biztosítása a hallgatók számára, amelyben megjelennek a képzési és kimeneti követelményekben nem szereplő, az adott tananyagot tovább mélyítő, a társadalmi kohéziót középpontba helyező témakörök. Társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzése, a hallgatók önkiteljesedésének, szakmai önmegvalósításának elősegítése. Olyan keresztény közösség működtetése, amely elősegíti a tagok későbbi társadalmi, közéleti aktivitását, szerepvállalását.