Menu

14


A JOHN HENRY NEWMAN FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT 

Küldetés – Tevékenység – Háttér és struktúra – Támadások

 

 

„Egész szívemmel vágyakozom

az igazság után,

és elfogadom, ha rátalálok.” 

(Boldog Newman bíboros)

Küldetés

Védőszentünk Boldog John Henry Newman (1801–1890), az anyaszentegyház bíborosa, apologéta, korunk egyik legnagyobb teológusa, egyetemalapító.

Boldog Newman bíborost követve mi is ellene mondunk az igazság biztos megismerhetőségét tagadó agnoszticizmusnak, a transzcendenst kizáró materializmusnak, a hitet és értelmet szembeállító racionalizmusnak, a szent tradíciót lesöprő modernizmusnak, az élvezetet bálványozó hedonizmusnak, a szabadságot Isten törvényén kívül helyező liberalizmusnak.

Boldog Newman bíborossal együtt mi is hiszünk az igazság természetfeletti voltában; az isteni kinyilatkoztatásban, az igazság megismerhetőségében, a tudomány művelésének fontosságában, az igazság utáni őszinte vágyakozás természetfeletti voltában, a hit és az értelem elválaszthatatlan kapcsolatában; hiszünk a testté lett igazságban, az Úr Jézus Krisztusban, az Egyház által őrzött és hirdetett teljes és csorbítatlan hitletéteményben, a hitvallás és a szentségek szükségességében, a test feltámadásában és a csak Istenben megtalálható örök életben.

Küldetésünk és célunk, hogy az universitas-eszmény talaján, a hit és az értelem szimbiózisában (fides et ratio), katolikus keresztény világnézet szerint, hitében és tudásában biztosan álló, tanúságtevő, jót s jól cselekvő, erényes életre neveljük a hallgatóinkat. Eszményünk az igazság iránti vágyakozás, és a megtalált igazság teljes elfogadása. Törekvésünkben azonosulunk Newman bíboros jelmondatával: „Cor ad cor loquitur” (Szív szól a szívhez).  

Intézményünk jogi értelemben nem tartozik a Magyar Katolikus Egyház felügyelete alá, mert ez magánkezdeményezés, de fakultásaink oktatási és nevelési tartalmában szigorúan az Anyaszentegyház tanításához ragaszkodunk. Tananyagfejlesztéseinket minden esetben lektoráltatjuk. Jogi függetlenségünk mellett katolikusként a hit és az értelem összhangjában gondolkozunk és tervezünk. Ezt a viszonyt küldetésnyilatkozatunkban kezdetektől deklaráljuk. 

A Newman Központ tevékenysége

A 2014. július 11-én (Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepén) bejegyzett, és az Oktatási Hivataltól 2016. január 20-án (Esztergomi Boldog Özséb ünnepén) nyilvántartásba vett, valamint működési engedélyt nyert Oktatási Központunk eddigi munkái:

 1. Konferenciaszervezés és könyvkiadás (főbb előadók és szerzők: Joseph Ratzinger, Athanasius Schneider, Barsi Balázs, Marguerite A. Peeters, Gabriele Kuby, Bod Péter Ákos.) Eddig megjelent köteteink száma: 7.
 2. Foglalkozunk a globalizáció és a gender-ideológia keresztény kritikájával, kiállunk a tradíció szükségessége mellett előadásokban, kiadványokban, kutatási projektek keretében.
 3. Nemzetközi konferenciákon aktív részvételt vállalunk, előadóként és gyakran szervezőként is, ahol mindig a Newman-i eszmény szerint szólalunk meg. Megalakulásunk óta nemzetközi konferenciákon eddig megtartott előadások száma: 24.
 4. július 15. óta a Newman Központ székhelye Sümeg, a háromszáz éves ferences Mária-kegyhely, az egykori püspöki székhely, a magyarországi Newman-tisztelet középpontja. E helyet a Gondviselés ajándékaként ismertük fel és fogadtuk el.
 5. Szüntelenül keressük az együttműködés lehetőségét az Egyház hivatalos szervezeteivel, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helybéli ferences közösséggel.
 6. Nagy hangsúlyt fektetünk a helyi főpásztorral és a papsággal való jó kapcsolat építésére és fenntartására.
 7. Rendszeresen hívunk nemzetközileg is ismert előadókat. Vendégprofesszoraink jelenlegi száma: 8.
 8. Közpolitikai akadémiát indítottunk az aktuális társadalmi kérdésekben való közös gondolkodásra. Eddig megtartott előadások száma: 6.
 9. Fontosnak tartjuk a nemzetközi tudományos véráramba való bekapcsolódást. Keressük a partnerség lehetőségét más intézményekkel. Felsőoktatási partnereink jelenlegi száma: 3.
 10. március 4–6. során vendégül láttuk Mons. Dr. Athanasius Schneider ORC püspök urat, amely látogatás méltán jeles eseményként vonult be a magyar egyház történetébe. A program nemzetközi sajtóban való megjelenési száma: 19.
 11. Március 6-án felállítottuk az ország első Newman-szobrát, valamint ugyanekkor Szent Ferenc-szobrot adományoztunk a ferences kolostor részére.
 12. Létrehoztuk a felsőoktatási képzési központot, előkészítettük a felsőfokú képzés megindítását Sümeg városában.
 13. Megalapítottuk a 2016. február 1-től pályázható Boldog Özséb Ösztöndíjat. Az ösztöndíj értéke 1 millió forint, ami fedezi a nyertes hallgató teljes tanulmányi idejének tandíjait.
 14. Követjük a világegyház nagy eseményeit. A reformáció évfordulójához közeledve 2016 pünkösdjén meghirdettük a Padányi Bíró Márton-emlékévet.

Háttér és struktúra

A John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központ keresztény közösségként határozta meg önmagát, ezért tulajdonosi szerkezete is közösségi jelleget ölt. Nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik, melynek egyszemélyes kizárólagos tulajdonosa egy egyesület. Az egyesület tagjai lehetnek mindazon személyek és szervezetek, akik a felsőoktatási képzési központban folyó oktatásban érdekeltek, vagyis az ott oktató tanárok és az oktatást segítő munkatársak, a hallgatók és szervezeteik, továbbá azon szervezetek és vállalkozások, amelyek közreműködnek a képzési folyamatban például szakmai gyakorlati helyek biztosításával, vagy duális képzőhelyek kialakításával.

A szervezet a felsőoktatási képzési központ társadalmi presztízsét megtestesítő, jószolgálati tevékenységét koordináló, etikai kódexét megalkotó és betartását felügyelő, határozatainak előzetes normakontrollját ellátó, felsőoktatási szolgáltatásainak stratégiai irányait meghatározó, nemzetközi és hazai kapcsolatépítési törekvéseit erősítő, legmagasabb szintű tanácsadó és döntés-előkészítő testületet, társadalmi szenátust üzemeltet.

Támadások

Intézményünk az elmúlt hetekben a politikai bulvársajtó kereszttüzébe került. Egyrészt a sok százmilliárd forintról és az MNB elnöki székéről szóló csatározás frontvonalára taszítottak minket, másrészt az intézmény létrejöttét és szellemi irányultságát elfogadni nem akaró körök mindent megtesznek ellehetetlenítésünkért.  A reánk nehezedő nyomásnak ellenálltunk.

Figyelemre méltó, hogy a Newman Központ működésének törvényességét a cikkek egyetlen egy állításban sem tudták kétségbe vonni, egyetlen eszközük a hazugságok ismételgetése, a kétértelműség és a rágalmazás. Jól megfigyelhető közös vonásuk a katolikus keresztény meggyőződéssel szemben megfogalmazott gátlástalan hangnem. Kitűnik az is, hogy az intézményünkkel foglalkozó cikkek minduntalan ugyanarra a néhány forrásra hivatkoznak, amelyekről korábbi nyilatkozatok és bírósági perek sora igazolta már, hogy tévesek és hiteltelenek. Mivel a cikkek visszatérően ugyanazokat a hamis állításokat szajkózzák, ezért a közleményeinkben mi is kénytelenek voltunk ismételni magunkat: a hamis állításokat újra és újra cáfoltuk, de hasztalanul.